Literárně-dramatický obor

 

Zlepšuje u dětí řadu dovedností, jako například komunikovat, vnímat, vytvářet, prožívat a sdělovat lidské vztahy a jednání, a to jak orálními, tak psanými formami. Podporuje a rozvíjí umělecké vlohy k divadelní a slovesné činnosti, podněcuje kreativitu, sociální cítění, fantazii, učí koncentraci a sebevyjádření.

Pěstuje u žáků vztah k mateřštině, poezii a literatuře a vychovává z žáků budoucí amatérské a profesionální divadelníky, spisovatele, dramatiky, scénáristy, žurnalisty. Dává předpoklady pro uplatnění v oborech, které vyžadují vysokou míru komunikačních schopností.

Přípravná literárně-dramatická výuka: je organizována pro děti, které dosáhly pěti a šesti let věku. Tyto děti se hravými formami seznamují s tvorbou českých i zahraničních spisovatelů (především básníků). S pomocí učitele, ale i vlastní improvizací, ztvárňují krátké herecké etudy, do kterých mohou promítat vlastní invenci a vlastní představy.

 


 

Základní umělecká škola Kostka vyhlašuje  přijímací zkoušky do přípravného studia a 1.ročníku pro školní rok 2018/2019 do oborů hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický.

Pro koho je přípravné studium určeno?

Pro děti, které k 1.9.2018 dovrší 5 let je přípravné studium dvouleté nebo od 6 let (přípravné studium jednoleté).

Pro koho je určeno studium 1. ročníku?

Pro žáky, kteří budou k 1.9.2018 ve věku 7 let a více.

Co obsahuje přijímací zkouška?

Literárně-dramatický obor: dítě předvede připravenou básničku zpaměti, na které učitel bude hodnotit interpretaci, sebejistotu dítěte, textovou správnost, artikulaci.

 

Ročník

Pololetně Kč

Ročně Kč

Pro všechny ročníky

1 500,-

3 000,-

 

Příspěvek je třeba uhradit za I. pololetí nejpozději do 15. 09. daného školního roku a za II. pololetí do 15. 02. daného školního roku.

 

 

Podejte si přihlášku