Úvod
 

POKYNY A ZÁSADY K OCHRANĚ ZDRAVÍ

 

POKYNY a ZÁSADY K OCHRANĚ ZDRAVÍ

·        Třetí osoby (rodiče, zákonní zástupci, či jiný doprovod žáků) mají vstup do budovy školy ZAKÁZÁN

·        Doprovod dětí jen ke hlavnímu vchodu do budovy, v případě špatného počasí použijte prostor zádveří

·        Žáci přichází na čas výuky a ihned po ukončení opouští budovu, aby nedocházelo k zbytečnému seskupování dětí na chodbách, v šatnách a před budovou školy

·        Komunikace s učiteli distanční formou (telefonicky, mailem apod.)

Distanční výuka

·        Nadále probíhá ve skupinové a kolektivní výuce

·        Pokud rodič odmítne u žáka individuální formy prezenční výuku, je toto povoleno jen ze závažných důvodů po schválení vedením školy

Hygienická pravidla

·        Při vstupu do budovy povinná dezinfekce rukou

·        V šatnách a místech určená k přezouvání se žáci přezují a dezinfikují ruce

·        Ve všech prostorách školy je povinnost nošení respirátorů bez výdechového ventilu, u dětí 2 – 15 let stačí zdravotnická rouška, s výjimkou hry na dechové nástroje a zpěv

·        Žáci se ve škole zdržují jen po dobu nutnou k výuce

Hygienická pravidla úklidu

·        Úklid je prováděn denně dezinfekčními prostředky, během dne jsou dezinfikovány hudební nástroje a pomůcky k výuce

·        Učitelé během výuky, či o přestávkách min. na 5 minut vyvětrají místnost

Škola je vybavena

·        U vstupu do budov/oddělení/ sociálních zařízeních dezinfekčními prostředky k dezinfekci rukou

·        Dezinfekčními a čisticími prostředky na podlahy, povrchy a školní potřeby

·        Jednorázovými papírovými ručníky

·        Bezkontaktními teploměry

·        Respirátory a rouškami dle předepsaných norem

Testování

Zaměstnanci:

·        Pedagogičtí pracovníci podstupují testování na COVID – 19 2x týdně

·        Ostatní zaměstnanci, kteří nepřijdou do osobního kontaktu s žáky, podstupují testování 1x týdně

·        Případně doloží jinou formou (viz. interní pokyny k ochraně zdraví zaměstnanců)

 

 

Žáci:

·        Testování žáků v ZUŠ ve formě individuální výuky není požadováno

·        Žák, který byl POZITIVNĚ testován v ZŠ, má zákaz vstupu do ZUŠ

 

Opatření při podezření na onemocnění

·        Pokud žák vykazuje známky nemoci, učitel má právo dítě do výuky nepřijmout

U žáků nezletilých:

·        učitel změří teplotu žákovi

·        informuje rodiče, aby si dítě vyzvedli

·        učitel vyčká na příjezd rodičů

U žáků zletilých:

·        učitel změří teplotu žákovi

·        informuje rodiče, že žák odchází ze školy, jen v případě, pokud stav žáka to dovolí

·        informuje vedení školy o této události

Žák s chronickým respiračním onemocněním (např. alergie):

·        doloží lékařským potvrzením

 

Škola v případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 vždy postupuje podle pokynů KHS a dodržuje všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 

Ve Vsetíně 9. 4. 2021

 

 
Pokyny a zásady k ochraně zdraví 9.4.2021Pokyny a zásady k ochraně zdraví 9.4.2021