Up To 80% Off https://www.golddual.com. you could check here rolexrolexwatches.icu. Full Article www.feelreplica.com. have a peek here fake watches on amazon. click here now https://www.buyreplikauhren.com/. Different Manufacturers best replica watches. Copy https://www.gurjanplywoodindustry.com/. offer https://richardmille.casa. these details high quality replica watches. Wiht 60% Discount luxury replica watches. more information jobswatches.com. great employmentwatches. look at this site www.deliverywatches.com. internet patek philippe replica. High-quality https://www.adomegawatches.com/. Under $200 franck muller replica. more hublot mp-05 laferrari replica india. special info holidayswatches.com. check this link right here now https://www.realestatebellross.com/. More hints loanbreitling.com.

Úvod
 

HUDEBNÍ OBOR

V současné době nabízíme:

Studijní zaměření: hra na klavír, keyboard, akordeon, housle, zobcové flétny, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, cimbál, kytaru, elektrickou kytaru, sólový zpěv klasický, lidový a populární, sborový zpěv.

Dle zájmu ze stran uchazečů jsme připraveni rozšířit výuku v oblastech:

Studijní zaměření: žesťové nástroje, violoncello, kontrabas, bicí nástroje.


 

Základní umělecká škola Kostka usiluje o to, aby její žáci měli pod vedením zkušených učitelů možnost pronikat do tajemství, krás a tajů hudby, a aby si dokázali k hudbě přirozenou a hravou formou najít cestu a trvalý osobitý vztah. Kombinací klasických i moderních učebních metod je žákům umožněno postupně objevovat tvořivý potenciál, naučit se hře na nástroj, rozvíjet vlastní kreativitu a představivost. Cílem je najít pozitivní a radostný způsob, jak dětem přiblížit svět umění, a to jak těm, kteří hledají v umění především oddech, zábavu a relaxaci, tak těm, kteří se chtějí věnovat umělecké činnosti profesionálně. Škála hudebních nástrojů zařazených do výuky bude postupně rozšiřována (např. o žesťové nástroje).

 

Jako u všech součástí Kostka školy je i v uměleckém vzdělávání uplatňován individuální přístup k žákům a přizpůsobení tempa a obsahu výuky jejich talentu, možnostem, přáním a cílům.

Učitelé jsou absolventy konzervatoří a univerzit a ve většině případů také úspěšní výkonní umělci. Nevyhýbáme se ani programům pro nejmenší děti (předpřípravné výuce), které vedou speciálně vyškolení učitelé zkušení v činnostech s dětmi předškolního věku. Odborné pedagogické studie totiž prokázaly, že předškolní děti s rozvinutým hudebním a rytmickým cítěním mají prokazatelně lepší studijní výsledky v prvních letech po nástupu do školy než jejich spolužáci, kteří takovou průpravou neprošli.

Předpřípravná hudební výuka: je součástí oboru Přepřípravná umělecká výchova. Je to období, kdy je dětské vědomí významně otevřeno vnějším podnětům, vliv okolního prostředí v něm iniciuje vrozené dispozice a dítě je schopno rozpoznávat zvuky, melodie a rytmus, učit se koncentraci a přecházet k řízeným aktivitám. Hudební vzdělávání tak už v této době sehrává zásadní roli jak v motorickém, tak i v intelektuálním vývoji dítěte. Mimo jiné se aktivitami v předpřípravné výuce také významně rozšiřuje spektrum vnímání a sluchu.

Přípravná hudební výuka: umožňuje dětem ve věku 5 až 6 let rozvíjet motorické a hudební schopnosti, a to širší náplní studia a vyšší náročností úkolů než v předpřípravné výuce. Součástí přípravné výuky je již i výuka hudební teorie, a to nejrůznějšími formami souvisejícími často i s hudební praxí, např. hudebními hrami, soutěžemi v poznávání hudebních nástrojů, opakováním rytmů a melodií, vyjadřováním se pohybem a hudbou od emocí až po příběhy. Děti spolupracují koordinovaně jako skupina, učí se vzájemně od sebe, rozvíjejí svou sociální inteligenci a v přátelské a živé atmosféře se učí chápat rozdílné vnímání rytmu a hudby mezi jednotlivými členy skupiny.

Skupinové lekce: jsou určeny pro děti, které se chtějí věnovat hře na hudební nástroj společně se svými kamarády. Součástí hodin je nejenom hra na nástroj, ale i všeobecná hudební výchova. Po určité době studia, kdy již nebude tento způsob výuky efektivní, doporučí učitel žákům po konzultaci s rodiči přechod na individuální lekce.

Individuální lekce: jsou tradiční formou výuky, kdy se učitel věnuje po dobu vyučování pouze jednomu žákovi. Jedná se o nejnáročnější způsob výuky, který je ovšem z didaktického i obecně pedagogického hlediska nejúčinnějším způsobem práce přinášející nejvýraznější pokroky v technice ovládání hudebního nástroje, vnímání hudby, rytmice i melodickém prociťování.

 

 


 

 

Základní umělecká škola Kostka vyhlašuje  přijímací zkoušky do přípravného studia a základního studia I. a II. stupně pro školní rok 2022/2023 do oborů hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický.

Pro koho je přípravné studium určeno?

Pro děti, které k 1.9. dovrší 5 let je přípravné studium dvouleté nebo od 6 let (přípravné studium jednoleté).

Pro koho je určeno studium I. stupně?

Pro žáky, kteří budou k 1.9. ve věku 7 let a více.

Pro koho je určeno studium II. stupně? 

Pro žáky od 14 let. 

Co obsahuje přijímací zkouška?

Hudební obor: zpěv připravené písně, sluchové a rytmické předpoklady, formou drobných cvičení.

 

Hudební obor

Název předmětu

Ročně Kč 

Skupinová výuka *

3 000,-- Kč 

Individuální výuka

3 900,-- Kč 

V ceně je již zahrnuta výuka hudební nauky (1 hodina týdně).

 

Příspěvek je třeba uhradit jednorázovou splátkou do 15. 8. aktuálního roku.

V dalších letech pak vždy do 30. června školního roku předcházejícího školnímu roku, ve kterém bude žák ve studiu pokračovat. 

 

Podejte si přihlášku