Úvod
 

HUDEBNÍ OBOR

V současné době nabízíme:

Studijní zaměření: hra na klavír, keyboard, akordeon, housle, zobcové flétny, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, cimbál, bicí nástroje, kytaru, elektrickou kytaru, sólový zpěv klasický, lidový a populární, sborový zpěv. NOVĚ VIOLONCELLO.

Dle zájmu ze stran uchazečů jsme připraveni rozšířit výuku v oblastech:

Studijní zaměření: žesťové nástroje, kontrabas.


 

Základní umělecká škola Kostka usiluje o to, aby její žáci měli pod vedením zkušených učitelů možnost pronikat do tajemství, krás a tajů hudby, a aby si dokázali k hudbě přirozenou a hravou formou najít cestu a trvalý osobitý vztah. Kombinací klasických i moderních učebních metod je žákům umožněno postupně objevovat tvořivý potenciál, naučit se hře na nástroj, rozvíjet vlastní kreativitu a představivost. Cílem je najít pozitivní a radostný způsob, jak dětem přiblížit svět umění, a to jak těm, kteří hledají v umění především oddech, zábavu a relaxaci, tak těm, kteří se chtějí věnovat umělecké činnosti profesionálně. Škála hudebních nástrojů zařazených do výuky bude postupně rozšiřována (např. o žesťové nástroje).

 

Jako u všech součástí Kostka školy je i v uměleckém vzdělávání uplatňován individuální přístup k žákům a přizpůsobení tempa a obsahu výuky jejich talentu, možnostem, přáním a cílům.

Učitelé jsou absolventy konzervatoří a univerzit a ve většině případů také úspěšní výkonní umělci. Nevyhýbáme se ani programům pro nejmenší děti (předpřípravné výuce), které vedou speciálně vyškolení učitelé zkušení v činnostech s dětmi předškolního věku. Odborné pedagogické studie totiž prokázaly, že předškolní děti s rozvinutým hudebním a rytmickým cítěním mají prokazatelně lepší studijní výsledky v prvních letech po nástupu do školy než jejich spolužáci, kteří takovou průpravou neprošli.

Předpřípravná hudební výuka: je součástí oboru Přepřípravná umělecká výchova. Je to období, kdy je dětské vědomí významně otevřeno vnějším podnětům, vliv okolního prostředí v něm iniciuje vrozené dispozice a dítě je schopno rozpoznávat zvuky, melodie a rytmus, učit se koncentraci a přecházet k řízeným aktivitám. Hudební vzdělávání tak už v této době sehrává zásadní roli jak v motorickém, tak i v intelektuálním vývoji dítěte. Mimo jiné se aktivitami v předpřípravné výuce také významně rozšiřuje spektrum vnímání a sluchu.

Přípravná hudební výuka: umožňuje dětem ve věku 5 až 6 let rozvíjet motorické a hudební schopnosti, a to širší náplní studia a vyšší náročností úkolů než v předpřípravné výuce. Součástí přípravné výuky je již i výuka hudební teorie, a to nejrůznějšími formami souvisejícími často i s hudební praxí, např. hudebními hrami, soutěžemi v poznávání hudebních nástrojů, opakováním rytmů a melodií, vyjadřováním se pohybem a hudbou od emocí až po příběhy. Děti spolupracují koordinovaně jako skupina, učí se vzájemně od sebe, rozvíjejí svou sociální inteligenci a v přátelské a živé atmosféře se učí chápat rozdílné vnímání rytmu a hudby mezi jednotlivými členy skupiny.

Skupinové lekce: jsou určeny pro děti, které se chtějí věnovat hře na hudební nástroj společně se svými kamarády. Součástí hodin je nejenom hra na nástroj, ale i všeobecná hudební výchova. Po určité době studia, kdy již nebude tento způsob výuky efektivní, doporučí učitel žákům po konzultaci s rodiči přechod na individuální lekce.

Individuální lekce: jsou tradiční formou výuky, kdy se učitel věnuje po dobu vyučování pouze jednomu žákovi. Jedná se o nejnáročnější způsob výuky, který je ovšem z didaktického i obecně pedagogického hlediska nejúčinnějším způsobem práce přinášející nejvýraznější pokroky v technice ovládání hudebního nástroje, vnímání hudby, rytmice i melodickém prociťování.

 

 


 

 

Základní umělecká škola Kostka vyhlašuje  přijímací zkoušky do přípravného studia a základního studia I. a II. stupně pro školní rok 2024/2025 do oborů hudební, výtvarný a taneční.

Pro koho je přípravné studium určeno?

Pro děti, které k 1.9. dovrší 5 let je přípravné studium dvouleté nebo od 6 let (přípravné studium jednoleté).

Pro koho je určeno studium I. stupně?

Pro žáky, kteří budou k 1.9. ve věku 7 let a více.

Pro koho je určeno studium II. stupně? 

Pro žáky od 14 let. 

Co obsahuje přijímací zkouška?

Hudební obor: zpěv připravené písně, sluchové a rytmické předpoklady, formou drobných cvičení.

 

Hudební obor

Název předmětu

Ročně Kč 

Skupinová výuka *

3 000,-- Kč 

Individuální výuka

3 900,-- Kč 

V ceně je již zahrnuta výuka hudební nauky (1 hodina týdně).

 

Příspěvek je třeba uhradit jednorázovou splátkou do 15. 8. aktuálního roku.

 

 

Podejte si přihlášku

 

 

 

 

 

 

 
 

Těšíme
se na vás!

 

facebook   instagram   klasifikace

 

Přijímací zkoušky

Filozofie školy

Historie školy

Školné

Přihlášení do klasifikace

Kontakty

 

 

 

 

OP JAK

       

 

 © 2018 NOWONET media, s.r.o.