Up To 80% Off https://www.golddual.com. you could check here rolexrolexwatches.icu. Full Article www.feelreplica.com. have a peek here fake watches on amazon. click here now https://www.buyreplikauhren.com/. Different Manufacturers best replica watches. Copy https://www.gurjanplywoodindustry.com/. offer https://richardmille.casa. these details high quality replica watches. Wiht 60% Discount luxury replica watches. more information jobswatches.com. great employmentwatches. look at this site www.deliverywatches.com. internet patek philippe replica. High-quality https://www.adomegawatches.com/. Under $200 franck muller replica. more hublot mp-05 laferrari replica india. special info holidayswatches.com. check this link right here now https://www.realestatebellross.com/. More hints loanbreitling.com.

Úvod
 

VÝTVARNÝ OBOR

 

Hudební a výtvarná umění patří k nejlepším dorozumívacím prostředkům mezi lidmi. Jsou plná emocí, a samotná řeč za nimi vlastně zůstává pozadu.

 

Stejně jako hudební, tak i výtvarná umění spojují v jedno ruce, rozum i srdce. A jestli u hudby jde především o nespočetnou škálu tónů a rytmů, pak ve výtvarném umění o nepřeberné množství barev, kompozic a tvarů, které vyjadřují definici krásna. A právě svoji neopakovatelnou definici má možnost vyjádřit svým osobitým stylem každý žák a projevit svoji individualitu i způsob nazírání a vnímání sebe sama i světa kolem.

 

Na naší Základní umělecké škole Kostka probíhá výuka výtvarných oborů skupinovou formou především ve výtvarném a keramickém atelieru školy a ve třídách, které nejlépe vyhovují potřebám nejrůznějších výtvarných technik.

 

Žáci se věnují klasickým technikám jako je kresba (tužka, uhel, pastel aj.) a malba (akvarel, tempera, akryl aj.), ale také prostorovému vytváření (objektová tvorba, modelování) i grafickým technikám (papírotisk, suchá jehla, materiálové otisky aj.).

 

Vzděláváme je v historii umění a seznamujeme je se současným kulturní děním, například se současnými trendy v designu, které následně mohou vyzkoušet při tvorbě vlastních návrhů.

 

Důležitou součástí výtvarného oboru je specializovaná výuka keramiky a počítačové grafiky, ke které máme k dispozici špičkové vybavení.

 

Keramika:

V „Keramice", která je jedním z našich výtvarných oborů, vytváříme spousty zajímavých prostorových i plošných výrobků od užitého umění po volnou tvorbu. Používáme i hrnčířský kruh a žáci získávají dovednost správně připravovat hlínu pro točení, osvojí si základní postupy při vytáčení na hrnčířském kruhu jako je centrování, točení středového otvoru, tažení dna, vytažení polotvaru atd.

V keramické dílně se naučí celému procesu výtvarné práce a mají možnost dát výsledný tvar svým nápadům a myšlenkám od kresebných návrhů až po finální podobu výrobku. Vytvářejí díla užitého, fantazijního či studijního charakteru, ať už v reliéfní či prostorové podobě.

Keramika je určená jak pro pokročilé, tak pro úplné začátečníky.

Počítačová grafika:

Jde o obor, který používá počítače k tvorbě umělých grafických objektů ve 2D i 3D podobě.  Žáci se seznámí s vektorovou i bitmapovou grafikou, naučí se pracovat s Adobe programy, navrhovat plakáty, pohlednice, propagační materiály apod. Získají znalosti a dovednosti v oblasti typografie, ilustrace, fotografie, animace a videa.

 

Přípravná výtvarná výuka: 

Jejím smyslem je zaujmout děti a motivovat je k rozvíjení uměleckých vloh. V přípravné výtvarné výuce dáváme dětem možnost hravou formou tyto vrozené vlohy procvičovat, aby dozrávaly a rozvíjely příslušné oblasti mozku, a děti tak získávaly schopnosti k umělecké, zejména výtvarné, činnosti.

Umožňujeme dětem ve věku 5 až 6 let formou skupinové práce vyzkoušet si základní výtvarné techniky a snažíme se  k podchycení jejich trvalého zájmu o výtvarné umění.

 

Vzhledem k široké škále výtvarných technik a výtvarných pomůcek musí žáci počítat s tím, že výtvarný materiál a pomůcky si částečně hradí. Tato částka není zahrnuta ve školném. 

 


 

 

Základní umělecká škola Kostka vyhlašuje  přijímací zkoušky do přípravného studia a základního studia I. a II. stupně pro školní rok 2022/2023 do oborů hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický.

Pro koho je přípravné studium určeno?

Pro děti, které k 1.9. dovrší 5 let je přípravné studium dvouleté nebo od 6 let (přípravné studium jednoleté).

Pro koho je určeno studium I. stupně?

Pro žáky, kteří budou k 1.9. ve věku 7 let a více.

Pro koho je určeno studium II. stupně? 

Pro žáky od 14 let 

Co obsahuje přijímací zkouška?

Výtvarný obor: děti předloží 3-5 vlastních prací a přímo na místě vytvoří učitelem zadaný výtvarný úkol.

 

 

Výtvarný obor

Ročník Ročně Kč
Pro všechny ročníky

3 000,-- Kč



 

Příspěvek je třeba uhradit jednorázovou splátkou do 15. 8. aktuálního roku. 

V dalších letech pak vždy do 30. června školního roku předcházejícího školnímu roku, ve kterém bude žák ve studiu pokračovat. 

 

 

 

Podejte si přihlášku