Úvod
 

VÝTVARNÝ OBOR

 

Hudební a výtvarná umění patří k nejlepším dorozumívacím prostředkům mezi lidmi. Jsou plná emocí, a samotná řeč za nimi vlastně zůstává pozadu.

 

Stejně jako hudební, tak i výtvarná umění spojují v jedno ruce, rozum i srdce. A jestli u hudby jde především o nespočetnou škálu tónů a rytmů, pak ve výtvarném umění o nepřeberné množství barev, kompozic a tvarů, které vyjadřují definici krásna. A právě svoji neopakovatelnou definici má možnost vyjádřit svým osobitým stylem každý žák a projevit svoji individualitu i způsob nazírání a vnímání sebe sama i světa kolem.

 

Na naší Základní umělecké škole Kostka probíhá výuka výtvarných oborů skupinovou formou především ve výtvarném a keramickém atelieru školy a ve třídách, které nejlépe vyhovují potřebám nejrůznějších výtvarných technik.

 

Žáci se věnují klasickým technikám jako je kresba (tužka, uhel, pastel aj.) a malba (akvarel, tempera, akryl aj.), ale také prostorovému vytváření (objektová tvorba, modelování) i grafickým technikám (papírotisk, suchá jehla, materiálové otisky aj.).

 

Vzděláváme je v historii umění a seznamujeme je se současným kulturní děním, například se současnými trendy v designu, které následně mohou vyzkoušet při tvorbě vlastních návrhů.

Důležitou součástí výtvarného oboru je specializovaná výuka keramiky a počítačové grafiky, ke které máme k dispozici špičkové vybavení.

 

Keramika:

V „Keramice", která je jedním z našich výtvarných oborů, vytváříme spousty zajímavých prostorových i plošných výrobků od užitého umění po volnou tvorbu. Používáme i hrnčířský kruh a žáci získávají dovednost správně připravovat hlínu pro točení, osvojí si základní postupy při vytáčení na hrnčířském kruhu jako je centrování, točení středového otvoru, tažení dna, vytažení polotvaru atd.

V keramické dílně se naučí celému procesu výtvarné práce a mají možnost dát výsledný tvar svým nápadům a myšlenkám od kresebných návrhů až po finální podobu výrobku. Vytvářejí díla užitého, fantazijního či studijního charakteru, ať už v reliéfní či prostorové podobě.

Keramika je určená jak pro pokročilé, tak pro úplné začátečníky.


Počítačová grafika:

Jde o obor, který používá počítače k tvorbě umělých grafických objektů ve 2D i 3D podobě.  Žáci se seznámí s vektorovou i bitmapovou grafikou, naučí se pracovat s Adobe programy, navrhovat plakáty, pohlednice, propagační materiály apod. Získají znalosti a dovednosti v oblasti typografie, ilustrace, fotografie, animace a videa.

 

Přípravná výtvarná výuka: 

Jejím smyslem je zaujmout děti a motivovat je k rozvíjení uměleckých vloh. V přípravné výtvarné výuce dáváme dětem možnost hravou formou tyto vrozené vlohy procvičovat, aby dozrávaly a rozvíjely příslušné oblasti mozku, a děti tak získávaly schopnosti k umělecké, zejména výtvarné, činnosti.

Umožňujeme dětem ve věku 5 až 6 let formou skupinové práce vyzkoušet si základní výtvarné techniky a snažíme se  k podchycení jejich trvalého zájmu o výtvarné umění.

 

Vzhledem k široké škále výtvarných technik a výtvarných pomůcek musí žáci počítat s tím, že výtvarný materiál a pomůcky si částečně hradí. Tato částka není zahrnuta ve školném. 

 


 

Základní umělecká škola Kostka vyhlašuje  přijímací zkoušky do přípravného studia a základního studia I. a II. stupně pro školní rok 2024/2025 do oborů hudební, výtvarný a taneční.

Pro koho je přípravné studium určeno?

Pro děti, které k 1.9. dovrší 5 let je přípravné studium dvouleté nebo od 6 let (přípravné studium jednoleté).

Pro koho je určeno studium I. stupně?

Pro žáky, kteří budou k 1.9. ve věku 7 let a více.

Pro koho je určeno studium II. stupně? 

Pro žáky od 14 let 

Co obsahuje přijímací zkouška?

Výtvarný obor: děti předloží 3-5 vlastních prací a přímo na místě vytvoří učitelem zadaný výtvarný úkol.

 

Výtvarný obor

Ročník Ročně Kč
Pro všechny ročníky

3 000,-- Kč 

Příspěvek je třeba uhradit jednorázovou splátkou do 15. 8. aktuálního roku. 

 

 

Podejte si přihlášku

 
 

Těšíme
se na vás!

 

facebook   instagram   klasifikace

 

Přijímací zkoušky

Filozofie školy

Historie školy

Školné

Přihlášení do klasifikace

Kontakty

 

 

 

 

OP JAK

       

 

 © 2018 NOWONET media, s.r.o.